วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551

สมุดบันทึกความดี นายศิวัช สวัสดี

สมุดบันทึก
ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)นาย ศิวัช สวัสดี
ครู คศ. 1
เลขประจำตัวประชาชน 3560500517614โรงเรียนบรรพตวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคลของข้าราชการเจ้าของบันทึกประวัติ


ชื่อ นายศิวัช นามสกุล สวัสดี


ประวัติการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน ครู คศ. 1 วิทยฐานะ....................... ปีงบประมาณ 2551
ตำแหน่ง ครู ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ....................... ปีงบประมาณ 2550
ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย วิทยฐานะ....................... ปีงบประมาณ 2549
ตำแหน่ง - วิทยฐานะ....................... ปีงบประมาณ 2548
ตำแหน่ง - วิทยฐานะ....................... ปีงบประมาณ 2547

ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ระบุผลการเลื่อนเงินเดือน 5 ปีที่ผ่านมา)


ครั้งที่
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2549
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2547
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2546
1
0.5
0.5
-
-
-
2
1
1
0.5
-
-

รางวัลหรือสิ่งและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ได้รับ

วัน เดือน ปี
รางวัล
หน่วยงานที่มอบ
หมายเหตุ
16/01/2550
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น
อำเภอเวียงแก่น


1. บันทึกผลงานและคุณงามความดี
1.1 บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี ปีงบประมาณ þ ครั้งที่ 1 ( 1 ต.ค .50- 31 มี.ค. 51 ) r ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. .....- 30 ก.ย. ......)
1) บันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จะระบุรายละเอียดเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ด้วยก็ได้
ก. ปฏิบัติหน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่สอน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
16. กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
17. กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
19. กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
20. กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
1. งานอาคารสถานที่
- งานดูแลความสะอาดอาคารสถานที่
- งานดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่
- งานควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน

2. งานดุริยางค์โรงเรียน
- งานฝึกสอนดุริยางค์โรงเรียน
- งานควบคุมดูแลวงดุริยางค์ในโรงเรียนและงานสัมพันธ์ชุมชน
3. งานสัมพันธ์ชุมชน
- เข้าร่วมงานกิจกรรมของชุมชน
- ประสานงานและการให้บริการด้านต่างๆแก่ชุมชน
4. คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
- กลุ่มงานแนะแนว
- กลุ่มประสานงาน
5. คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือสามัญระดับช่วงชั้นที่ 2)


ข. ผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทย
ฐานะ
1. ตามมาตรฐานตำแหน่ง
1.1 หน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจัดทำกำหนดการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.2 การส่งเสริมการเรียนรู้
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย อาทิ ใบงาน กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1.3 การพัฒนาผู้เรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน อาทิ การจัดให้มีกิจกรรมการใช้ห้องสมุดโรงเรียน การศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อประกอบการเรียนเรียนทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการเรียนรู้
1.4 ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และได้ออกแบบการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเพื่อใช้กับผู้เรียน จึงทำให้เกิดแบบทดสอบที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน
1.5 พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ศึกษา ค้นคว้าและร่วมประชุมทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
1.6 เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สอนดนตรี โดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1.7 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง/ชุมชน/สถานประกอบการเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มีการพบปะกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียนและหาโอกาสไปเยี่ยมบ้านของผู้เรียนอยู่เสมอ ๆ
1.7 การบริการสังคมด้านงานดุริยางค์โรงเรียน
เสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานดุริยางค์ของโรงเรียนในการปรับปรุงดูแลและจัดซื้ออุปกรณ์วงดุริยางค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนและบริการชุมชน และสังคม
1.8 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


2. ตามมาตรฐานวิทยาฐานะ
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐาน
มีการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ สามารถบรรจุเนื้อหาสาระของบทเรียนได้ครอบคลุม ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.2 มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
จัดเนื้อหาของบทเรียนได้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการจัดเรียงลำดับของเนื้อหาไปตามบทเรียนต่าง ๆและเลือกสรรกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของผู้เรียน
2.3 มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน
มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียนในชั้นเรียนที่ชัดเจน เกิดความร่วมมือ และปฏิบัติตามข้อตกลงทำให้ห้องเรียนมีระเบียบและเกิดบรรยากาศของการเรียนรู้
2.4 มีการพัฒนาผู้เรียน
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม อาทิ การจัดให้มีชั่วโมงการใช้ห้องสมุดของโรงเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของทางโรงเรียนและศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอ

2.5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพของผู้เรียน โดยใช้
แบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้มีการเรียนรู้จากเพื่อนที่เก่งกว่า
2.6 มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที่หลักสูตรกำหนด
จัดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ อาทิ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายในเวลาเดียวกัน
2.7 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ศึกษา ค้นคว้าและร่วมประชุมทางวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
2.8 มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่เหมาะสมกับกลุ่มสาระและความแตกต่างของผู้เรียน
มีแบบทดสอบที่วัดผลประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน อาทิ การทำงานกลุ่ม หรือค้นคว้าในห้องเรียนและมีผลงานในรูปของกลุ่ม ทำให้ได้คะแนนจากการประเมินผลที่เท่ากันกันทั้งกลุ่ม สามารถผสมผสานการหาความรู้และทักษะการทำงานซึ่งกันและกันได้
2.9 สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานและของกลุ่มสาระ
2.10 เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ได้ประเมินตนเองโดยยึดกรอบการประเมินด้านนี้จากการศึกษามาตรฐานของผู้ขอประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้รับรองผลการประเมินว่าเป็นจริง อีกทั้งไม่เคยถูกตำหนิติเตียน หรือการให้รายงานชี้แจง ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ไม่เคยมาสาย ไม่เคยลาพร่ำเพรื่อ

2) บันทึกผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ โดยระบุเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และประโยชน์ในการนำไปใช้ด้วยก็ได้
2.1 งานด้านอาคารสถานที่ / งานควบคุมตรวจสอบการสร้างอาคารเรียนใหม่
- การดำเนินการ
1.) ศึกษาระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.) สร้างทีมงาน
3.) แบ่งงานและกำหนดขั้นตอนการทำงาน
4.) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบขอกำหนดและขั้นตอนต่าง ๆ
5.) ลงมือปฏิบัติ
6.) ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
- ผลการดำเนินการ
ด้านอาคารสถานที่ดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงตามเวลาวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย3) สรุปผลงานที่เห็นว่าโดดเด่นหรือผลงานที่ปฏิบัติได้ในช่วงนี้ จากที่บันทึกไว้ 3 ผลงาน (กรณีที่ผลงานสำคัญเกินกว่า 3 ผลงาน ให้สรุปและจัดเรียงลำดับ
สรุปผลงานสำคัญในช่วงนี้
3.1 งานอาคารสถานที่ / งานควบคุมตรวจสอบการสร้างอาคารเรียนใหม่
3.2 งานดุริยางค์โรงเรียน
3.3 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3.4 งานสัมพันธ์ชุมชน / งานบริการชุมชน
3.5 งานกิจกรรมนักเรียน
3.6 งานอื่น ๆ1.2 บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี ปีงบประมาณ þ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.50- 31 มี.ค. 51)
r ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. .....- 30 ก.ย. ......)
วัตถุประสงค์ของการบันทึกนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งขึ้นไป และสร้างกำลังใจแก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติดังกล่าว โดยให้ผู้บังคับบัญชานำไปประกอบการพิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลต่อไป ดังนั้น ข้าราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สำคัญ ในการปฏิบัติราชการที่เป็นคุณงามความดีทั้งระดับที่ได้ปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้ หรือระดับที่เกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีที่เป็นผลต่อข้าราชการ ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการต่อไปอีกก็ได้
1. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
(มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ)
ข้าพเจ้าได้แสดงพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อสถาบัน ชุมชนและต่อสังคม โดยการวางแผนในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเองและงานของทางราชการอยู่ตลอดเวลา เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ และประชุมเฉพาะกิจตามที่โรงเรียนได้จัดขึ้น อย่างเต็มเวลาทุกครั้ง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่แสดงออกถึงการประหยัดและอดออม มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงาน ที่มุ่งเน้นความรักและสามัคคีเป็นสำคัญ มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความจริงจัง เอาใจใส่ ตั้งใจ ดูแล ช่วยเหลือ ต่อบุคลากรในโรงเรียนและครอบครัวอย่างจริงใจ ช่วยป้องกัน ป้องปราม ช่วยเหลือไม่ให้เพื่อนร่วมงานกระทำผิดวินัย หรือมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัย ใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามกฎหมาย คำสั่งของผู้บังคับบัญชา และอุทิศตน อุทิศเวลาให้กับทางราชการ มีจิตสาธารณะในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการด้วยความยินดียิ่ง ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลเด็ดขาด ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด มุ่งมั่น ตั้งใจ จัดทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง ไม่รับตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทหรือกิจการใด ๆ ที่มีผลประโยชน์กับโรงเรียน ประพฤติ ปฏิบัติตนและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด ชัดเจน มีสติไม่ละเมิด และทำผิดกฎหมายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการรักษาวินัยอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนส่งเสริม เชิดชูคุณความดีของผู้ปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยของทางราชการและที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

1.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
(รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ)
ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น มีใจรักและศรัทธาในจรรยาบรรณและวิชาชีพครู โดยการพูดและกระทำถึงอาชีพครูในทางบวกทุกครั้ง เข้าร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นผู้ที่อุทิศตน อุทิศเวลา ทุ่มเท เสียสละให้กับงานโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น มีความพึงพอใจและประทับใจในการการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา มีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทำงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำงานเป็นสำคัญ รณรงค์ พิทักษ์รักษา และปกป้อง เรียกร้องความถูกต้องและความเป็นธรรมโดยคำนึงตามจรรยาบรรณและวิชาชีพครู ด้วยการชี้แจงให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและวิชาชีพครู เป็นผู้ที่ยอมรับในสมรรถนะและศักยภาพของเพื่อนร่วมงานด้วยการยกย่อง เชิดชู ชื่นชม ผลงานของเพื่อนร่วมงาน ปฏิบัติตนตามแบบอย่างเพื่อนร่วมวิชาชีพครูที่ประสบผลสำเร็จในการเป็นครู มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและมีความสามารถในการสร้างทีมงานร่วมกันทุกคน ในทุกรูปแบบ สามารถควบคุมสติในการอดทน อดกลั้นและยอมรับฟังความเห็น ของเพื่อนร่วมงานที่แสดงออกด้วยเหตุและผลที่ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ในการที่จะสละเวลาช่วยเหลือ เกื้อกูล แบ่งปัน ร่วมทุก ร่วมสุขกับเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเอื้ออาทร เป็นผู้ที่ปรับปรุงวิธีทำงานด้วยความเต็มใจและมีความสุขอยู่ตลอดเวลา มีนิสัยชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและกระตือรือร้นอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน ชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจ มีแนวคิดเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เป็นประเภทน้ำไม่เต็มแก้ว และพยายามสืบค้น เสาะแสวงหาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง

1.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
(รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ และให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ)
ข้าพเจ้าแสดงความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ด้วยความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการให้บริการกับผู้รับบริการ จนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดทุกครั้ง โดยคำนึงถึงการให้บริการที่ถูกต้องเป็นหลัก ให้บริการทั้งในเวลานอกเวลาราชการด้วยยินดีและเต็มใจให้บริการแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน โดยไม่มีเงื่อนไขว่าผู้รับบริการเป็นใคร แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างทันที่ทันใด เป็นผู้ที่กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ให้บริการในวิชาชีพครูอย่างเต็มความสามารถ ไม่ผัดผ่อนต่อรองในการทำงาน ที่ได้รับมอบหมาย มีความพยายาม ตั้งใจทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยความมุ่งมั่น พยายามรักษาคุณภาพตามมาตรฐานในการปฏิบัติในหน้าที่อย่างเคร่งครัด คงเส้น คงวา ไม่เพิกเฉยที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในทุกครั้งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของโรงเรียนอยู่ตลอดเวลา มีความมุ่งมั่นรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ไม่หลีกเลี่ยงหรือละทิ้งงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แม้จะมีภาระงานมากเท่าใดก็ตาม มีส่วนร่วมและร่วมมือในการช่วยคิด ช่วยทำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นโดยเร็ว ยินดีอาสาพัฒนางานให้องค์กรวิชาชีพก้าวหน้ายิ่งขึ้น ยินดีช่วยเหลือเป็นสมาชิก สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาคมทางวิชาชีพและเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรวิชาชีพทุกครั้งตามที่มีโอกาสเหมาะสม

1.4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
(ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ)
ข้าพเจ้าประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบาทและหน้าที่ทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ โดยการดูแลช่วยเหลืออุปการะบุพการี ญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณอย่างสม่ำเสมอ รักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ ของโรงเรียน เขียนรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่ตรงกับข้อเท็จจริง วางตัวเป็นกลางในทุกรณี ละวางความชั่ว ความทุจริต คอรัปชั่นทุกชนิด มีความมุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ แม้ว่างานนั้นจะมีปัญหาอุปสรรค ช่วยงาน สนับสนุนและบริจาคทรัพย์ให้กับกิจกรรมการกุศล มีส่วนร่วมและร่วมมือในการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เอาใจใส่ สนใจดูแลสถานที่ทำงาน ให้อยู่ในสภาพสะดวก สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม มีความตั้งใจในการปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานของโรงเรียน เป็นผู้ที่ให้อภัยกับผู้อื่นทุกคนอยู่เสมอ แสดงความชื่นชมและยินดี ในความสามารถและความสำเร็จ ของเพื่อนร่วมงาน และไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
1.5 จรรยาบรรณต่อสังคม
(ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
ข้าพเจ้าได้ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่น แม้ผู้อื่นจะไม่เรียกร้องสิทธิของตน เป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แม้จะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้น ๆ เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความสามารถให้ปรากฏในที่สาธารณะ ยินดีปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น หากผู้อื่นมีความคิดเห็นที่ดีกว่า ไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนร่วมงาน แม้ทีมงานเผชิญปัญหาอุปสรรคที่วิกฤต มีความตั้งมั่นและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือกระทำที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ เป็นผู้ที่คำนึงและยังประโยชน์ของหมู่คณะและองค์กรเป็นสำคัญ ก่อนตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อส่วนรวมทุกครั้ง ยึดมั่นในผลประโยชน์และสิทธิของคนอื่นมากกว่าของตนเอง เป็นผู้วางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและอดออมโดยยึดถือตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับฐานะ ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในทุกสถานการณ์ เป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติตนคลายเครียดด้วยการออกกำลังกาย ตอนเช้ามืดและนั่งสมาธิตามแนวทางของพุทธศาสนาเป็นประจำ ไม่สูบบุหรี่ เสพของมึนเมา และละเว้นอบายมุขทุกประเภท เป็นแบบอย่างและเคร่งครัดในการมีสติและปัญญาในการครองชีวิตอย่างสมถะและตั้งมั่นในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดและเหมาะสมกับอัตภาพ

2. การประพฤติ การปฏิบัติตนตามรายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ
(ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญที่ท่านประพฤติดี ประพฤติชอบ ฯลฯ)
ได้รักษาระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูผู้สอนและข้าราชการของหน่วยงานราชการ ผลจากการปฏิบัติงานด้วยความมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนมีมาตรฐานในทุก ๆ ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการประเมินผลและรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)

3. พฤติกรรมการทำคุณงามความดีอื่น ๆ ที่ส่วนราชการกำหนดตามลักษณะงานของตน หรือที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

-


2. หลักสูตรอบรมและสัมมนาที่ทางราชการมอบหมายให้ไปเข้าอบรมและสัมมนา รวมทั้งข้อเสนอ
การพัฒนาที่ต้องการ
· รายชื่อหลักสูตรอบรม สัมมนา วิธีการพัฒนาอื่น และระยะเวลาที่ได้รับการพัฒนา
- โครงการอบรม เทคนิคการสอนร้องเพลง ระดับปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2551 ณ โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


· สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
(ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หรือเรื่องที่ต้องการได้รับการพัฒนา วิธีการพัฒนาที่ต้องการ หรือช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา)
- การทำวิจัยในชั้นเรียน
- การเตรียมรับการประเมินรอบ 2


3. ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุงงานอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อข้าราชการผู้บันทึก..............................................................
( นายศิวัช สวัสดี )
วันที่...28.. เดือน...มีนาคม.... พ.ศ. .2551........

ความเห็นชอบผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................................
( นายเกียรติศักดิ์ เครือน้อย )
วันที่...28... เดือน.....มีนาคม....พ.ศ. .2551.....

ไม่มีความคิดเห็น: