วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR )ของ


นายศิวัช สวัสดี
ตำแหน่ง ครู คศ. 1

โรงเรียนบรรพตวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4
ปีการศึกษา 2550


คำนำ

เอกสารรายงานการประเมินตนเองของข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย/งานของข้าพเจ้าตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานการศึกษา
ปีการศึกษา 2550 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลการทำงานของข้าพเจ้าและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าว่าได้ปฏิบัติหน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมาตรฐานการศึกษา ตังบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการประเมินตนเองต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับ ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนในสังคมได้ทราบผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติของข้าพเจ้าลงชื่อ…………………………………..
( นายศิวัช สวัสดี )
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
โรงเรียนบรรพตวิทยา

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นายศิวัช นามสกุล สวัสดี ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
อายุ 29 ปี ปฏิบัติราชการเป็นเวลานาน 2 ปี 2 เดือน
ปฏิบัติการสอนช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มสาระ ศิลปะ
โรงเรียน บรรพตวิทยา เขตการศึกษา เชียงราย เขต 4
วุฒิการศึกษา ” เทียบเท่าอนุปริญญา (……………..) วิชาเอก……………………………………..
” ปริญญาตรี (คุรุศาสตร์บัณฑิต) วิชาเอก ดนตรีศึกษา วิชาโท -
” ปริญญาโท (……………..) วิชาเอก…………… วิชาโท ……………
2. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2550
2.1 ด้านการสอน
ปฏิบัติการสอน จำนวน 2 รายวิชา จำนวน 16 ห้อง จำนวน 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนรายวิชา / หน่วยการเรียนรู้ ห้องเรียน นักเรียน ชั่วโมงเรียน
ที่ปฏิบัติการสอน

ที่
รายวิชา
ห้อง
จำนวนนักเรียน
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์
1.
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.1/1
37
1
2.
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.1/2
33
1
3.
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.2/1
29
1
4.
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.2/2
33
1
5.
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.3/2
29
1
6
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.4/1
37
1
8
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.4/2
36
1
9
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.5/1
35
1
10
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.5/2
38
1
11
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.6/1
24
1
12
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ป.6/2
25
1
13
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ม.1/1
35
1
14
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ม.1/2
25
1
15
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ม.2
35
1
16
สาระการเรียนรู้ศิลปะ
ม.3
30
1
17
สาระการเรียนรู้พละ
ป.1/1
37
1
18
สาระการเรียนรู้พละ
ป.1/2
33
1
19
สาระการเรียนรู้พละ
ป.2/1
29
1
20
สาระการเรียนรู้พละ
ป.2/2
33
1
21
สาระการเรียนรู้พละ
ป.3/2
29
1ตารางที่ 2 แสดงจำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปฏิบัติในปีการศึกษา 2550

ที่
กิจกรรม
ห้อง
จำนวนนักเรียน
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์
1
กิจกรรมชุมนุม ดุริยางค์
ม.1-3
35
1
2.
กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี
ป.4-6
196
1
4.
กิจกรรม แนะแนว
ป.6
25
1
5.
กิจกรรม อบรมจริยธรรม
ป.4-6
196
1
2.2 หน้าที่พิเศษ ได้แก่
1) ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 /2 มีจำนวนนักเรียน 25 คน
2) ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาร่วมกับ...................-..................................
3) หน้าที่ภายในกลุ่มสาระ คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4) ปฏิบัติหน้าที่ครู
- เป็นครูเครือข่ายศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลปอ

5) หน้าที่อื่น ๆ ได้แก่
5.1 ) กลุ่มงานอาคารสถานที่
- งานรองหัวหน้าอาคารสถานที่
- งานควบคุมตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียน
- งานดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่


3. การพัฒนาตนเอง ( ปีการศึกษา 2550 )
1.1 ) กิจกรรมการพัฒนาตนเอง ในด้าน
1) การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ศ 33101 ) ช่วงชั้นที่ 3
2) ทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
กระบวนการกลุ่ม และ การประเมินตามสภาพจริง
3) การผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ได้แก่
สื่อการเรียนสำเร็จรูป แผนความรู้ และแบบฝึก
4) โครงงาน เรื่องการขับร้อง
. 5) การทำแฟ้มสะสมงานของ ครู / นักเรียน
6) วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่
การพัฒนาทักษะการขับร้อง นักเรียน ช่วงชั้นที่ 3
7) การทำแฟ้มสะสมงาน ชิ้นงานเด่นที่อยู่ในแฟ้มสะสมงาน ได้แก่
ใบความรู้ และแบบฝึก
กิจกรรมของการแนะแนว
4. การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีดังนี้
- ร่วมจัดอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ

วัน เดือน ปี
เรื่อง
สถานที่
หน่วยงานที่จัด
26-26 มกราคม2551
การอบรมโครงการเทคนิคการสอนร้องเพลงระดับปฏิบัติการ
โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยฯ5. ร่วมจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูแกนนำกับครูเครือข่าย

วัน เดือน ปี
เรื่อง
สถานที่
ผลที่ได้


6 . ทัศนศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือน

วัน เดือน ปี
เรื่อง
สถานที่
หน่วยงานที่จัด
16-18 มีนาคม2551
ศึกษาดูงาน
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียน


รายการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ
(ระหว่างเดือน ต.ค.2550 - มี.ค. 2550 )
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและศักยภาพ

ü2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย

1) จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างกันของผู้เรียน

ü2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา

ü3) ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

ü4) ส่งเสริมกิจกรรมการทำงานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ü
5)สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน
ü
6) ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล
ü
7) สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง
ü
8) จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน


ü


9) กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ü10) ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

ü11) ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย

üเฉลี่ยระดับคุณภาพ

ü

3.2 ผลการประเมินการสอนโดยนักเรียน (ภาคผนวก …..หน้า……)
กิจกรรม
คะแนนเฉลี่ย

1. ครูมีการเตรียมการสอน………………………………………………………………
2. ครูเข้าออกห้องสอนตรงเวลา………………………………………………………….
3. ครูแจ้งจุดประสงค์/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังชัดเจน……………………………………
4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน…………………………………
5. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ…………………………………………………..
6. กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลากหลาย……………………………………………….
7. เนื้อหาที่สอนใหม่และทันสมัย………………………………………………………….
8. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม……………………...
9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากวิจารณ์…………………………...
10. ครูยอมรับความคิดของนักเรียนที่ต่างไปจากครู………………………………….…..
11. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน…………………………………………………..
12. ครูสนับสนุนให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง……………………………………
13. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา…………………………………………………..
14. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่สอน…………………………………
15. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ…………
16. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า……..………………………………….
17. ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม…………………………………………………………..
18. ครูมีความตั้งใจในการสอนวิชานี้…………..…………………………………………
19. นักเรียนชอบวิชานี้……………………………………………………………………..
20. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน…………………………………………
21. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้……………………………………………………………
22. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข…………………………………………………………..
23. ครูแต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ……………………………………………………
24. ครูใช้วาจาสุภาพในการอบรมสั่งสอน…………………………………………………
25. ครูให้กำลังใจและชมเชยนักเรียนด้วยความเต็มใจ…………………………………….
3.20
3.95
3.00
3.50

3.00
3.50

3.90

3.80


3.85

4.00

3.85

4.00

3.60

3.70

3.95

3.80


3.80

3.85

3.95

3.80

3.90


3.75

3.70

3.50

3.90รวม
3.71


จากตารางพบว่า ผลการประเมินการสอนของครูในภาพรวมโดยนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ มาก3.3 กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
üการจัดทำแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดรายวิชา ศิลปะ ชั้น ม.3
ü การวิจัยในชั้นเรียน
เรื่องการ ขับร้อง

” เทคนิควิธีการสอน
ได้แก่ การให้ฝึกปฏิบัติจริงจากง่ายไปหายาก
การสอนตามความสามารถของแต่ละบุคคล

” การผลิตและการใช้สื่อ
ได้แก่ แผนผังความรู้เรื่องดนตรีและการขับร้อง เครื่องดนตรีสากล เครื่องเล่นCD
” โครงการ
โครงการดุริยางค์

” การทำแฟ้มสะสมงานของ ” ครู ” นักเรียน


4. การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง
” จัดอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
ณ…โรงแรมธารินทร์ จังหวัดเชียงใหม่……เรื่อง เทคนิคการสอนร้องเพลงระดับปฏิบัติการ วันที่ 26-27 มกราคม 2551
” จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูแกนนำกับครูเครือข่าย
” จัดเวที เสวนาทางวิชาการ
” จัดสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อปรับปรุงพัฒนางาน
” จัดสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
” นิเทศ เยี่ยมบ้าน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
” ทัศนศึกษา ดูงาน จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี วันที่ 16-18 มีนาคม 2551
” วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการขับร้อง
” เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ศิลปะของนักเรียนในงาน ศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
” อื่น ๆ ได้แก่ ให้ความรู้ด้านการตัดสินการประกวดร้องเพลงและวงดนตรีแก่ครูกลุ่มสาระศิลปะศูนย์เครือข่ายตำบลปอ

5. ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปรากฏผลดังนี้
5.1) ด้านปริมาณ
5.2 ด้านคุณภาพ ข้าพเจ้าได้พัฒนาคุณภาพ คุณลักษณะของนักเรียนปรากฏผลดังนี้
” มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ปรากฏผลดังนี้ (แหล่งข้อมูลคือ ” รบ. 3 ตป. ” สรุปแบบบันทึกพฤติกรรม ” สรุปแบบสอบถาม )

ระดับคะแนนร้อยละ
ที่
รายวิชา
ห้อง
จำนวน
นร.

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0มส
1.
ศิลปะ
ป.1/1
37
10.81
5.41
18.92
29.72
13.51
13.51
8.11
-
-
-
2.
ศิลปะ
ป.1/2
33
15.15
15.15
24.24
27.27
9.09
6.06
3.03
-
-
-
3.
ศิลปะ
ป.2/1
29
34.48
-
10.34
6.89
41.37
6.89
-
17.24
-
-
4.
ศิลปะ
ป.2/2
33
24.24
24.24
27.27
9.09
3.03
3.03
3.03
6.06
-
-
5.
ศิลปะ
ป.3/2
29
44.82
10.34
17.24
13.79
10.34
3.44
-
-
-
-
6.
ศิลปะ
ป.4/1
37
32.43
18.91
8.10
18.91
2.70
5.40
13.51
-
-
-
7.
ศิลปะ
ป.4/2
36
25
5.55
27.77
22.22
2.77
11.11
2.77
-
-
2.77
8.
ศิลปะ
ป.5/1
35
17.14
20
14.28
5.71
5.71
8.57
17.14
8.57
-
2.85
9.
ศิลปะ
ป.5/2
38
57.89
18.42
15.78
-
5.26
-
-
-
-
2.63
10.
ศิลปะ
ป.6/1
24
58.33
4.16
25
-
4.16
-
-
-
-
8.33
11.
ศิลปะ
ป.6/2
25
40
20
8
4
-
-
-
-
-
28
12.
ศิลปะ
ม.1/1
35
40
11.42
22.85
14.28
2.85
-
-
-
2.85
5.17
13.
ศิลปะ
ม.1/2
25
20
4
40
4
20
4
4
-
4
-
14.
ศิลปะ
ม.2
35
22.85
3.28
17.14
17.14
-
2.85
-
-
5.71
-
15.
ศิลปะ
ม.3
30
30
20
13.33
13.33
16.66
6.66
-
-
-
-
16.
พละ
ป.1/1
37
5.41
8.11
18.92
27.03
16.51
2.70
21.62
2.70
-
-
17.
พละ
ป.1/2
33
42.42
12.12
18.18
3.03
9.09
3.03
12.12
-
-
-
18.
พละ
ป.2/1
29
72.41
6.89
6.89
-
3.44
3.44
6.89
17.24
-
-
19.
พละ
ป.2/2
33
24.24
24.24
27.27
9.09
3.03
3.03
3.03
6.06
-
-
20.
พละ
ป.3/2
29
62.06
20.68
6.89
3.44
6.89
-
-
-
-
-


ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ (%)

ชั้น/ห้อง
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
1
ป.6
-
5
3
7
10
3.28
2

-
3
2
5
15
1.88
3

-
-
12
8
5
3.72
4

-
-
3
7
15
4.48
จากตาราง ผลการจัดกิจกรรม มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ……-………..
ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ…20………ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……12………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ……28…
ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…40……….เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ……5…………..
ตัวบ่งชี้ที่ 2 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…-………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ…12……………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…8………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…20…………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ……60….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ………5…………….
ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ……-……..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……-…………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…48………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ……32………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ……20….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ………3…………….
ตัวบ่งชี้ที่ 4 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…-………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……-…………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…12………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…28…………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ……60….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ………5…………….
สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่ปรากฏต่อนักเรียนตามมาตรฐานที่…….อยู่ในระดับคุณภาพ……………………..และประเมินตนเองแล้ว ข้าพเจ้าพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับ ” ดีมาก ” ดี ” ปานกลาง
” น้อย ” ควรปรับปรุง

*************************************
” มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ปรากฏผลดังนี้
(แหล่งข้อมูลคือ รบ. 3 ตป สรุปแบบบันทึกพฤติกรรม สรุปแบบสอบถาม อื่น ๆ ……………………)

ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ (%)
ชั้น/ห้อง
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
1
ป.6
-
5
5
5
10
3.8
2

-
3
7
10
5
2.6
3

7
2
3
3
10
3.28

จากตาราง ผลการจัดกิจกรรม มาตรฐานที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…-…………..
ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ…20………ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……20………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…20……
ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…40……….เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ……5…………..

ตัวบ่งชี้ที่ 2 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ……-……..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……12…………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…28………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ……40………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ……20….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ……4……………….

ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…28………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……8…………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…12………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…40…………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…20…….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ……4……………….

สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่ปรากฏต่อนักเรียนตามมาตรฐานที่…2….อยู่ในระดับคุณภาพ…………4…………..และประเมินตนเองแล้ว ข้าพเจ้าพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับ ” ดีมาก ” ดี ” ปานกลาง
” น้อย ” ควรปรับปรุง

***********************************************

” มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ปรากฏผลดังนี้
(แหล่งข้อมูลคือ ”รบ. 3 ตป ”สรุปแบบบันทึกพฤติกรรม ”สรุปแบบสอบถาม อื่นๆ……………………)
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ (%)
ชั้น/ห้อง
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
1
ป.6
7
2
3
3
10
3.28

ไม่ประเมิน**

จากตาราง ผลการจัดกิจกรรม มาตรฐานที่ 5 พบว่าตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…28…………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ…8………ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……12………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…12……ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…40……….เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ………5………..

ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ไม่ประเมิน*) นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…-………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ………-………..ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…-………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ……-………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ……-….เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ………-…………….

สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่ปรากฏต่อนักเรียนตามมาตรฐานที่…5….อยู่ในระดับคุณภาพ………5……………..และประเมินตนเองแล้ว ข้าพเจ้าพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับ ” ดีมาก ” ดี ” ปานกลาง
” น้อย ” ควรปรับปรุง**********************************************
” มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปรากฏผลดังนี้
(แหล่งข้อมูลคือ ”รบ. 3 ตป ”สรุปแบบบันทึกพฤติกรรม ”สรุปแบบสอบถาม อื่น……………………)
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ (%)
ชั้น/ห้อง
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
1
ป.6
5
2
3
10
5
3.32
2

3
4
5
8
5
3.32
3

7
2
5
3
8
3.12

จากตาราง ผลการจัดกิจกรรม มาตรฐานที่ 6 พบว่าตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…20…………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……8……ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……12………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…40……ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…20……….เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ…………4……..

ตัวบ่งชี้ที่ 2 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…12………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ…16……………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…20………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…32…………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…20…….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ…4………………….

ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ……28……..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……8…………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……20……ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ12……………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ……32….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ……5……………….

สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่ปรากฏต่อนักเรียนตามมาตรฐานที่…6….อยู่ในระดับคุณภาพ………5……………..และประเมินตนเองแล้ว ข้าพเจ้าพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับ ” ดีมาก ” ดี ” ปานกลาง
” น้อย ” ควรปรับปรุง


***********************************************
” มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ปรากฏผลดังนี้
(แหล่งข้อมูลคือ ”รบ. 3 ตป ”สรุปแบบบันทึกพฤติกรรม ”สรุปแบบสอบถาม อื่นๆ ……………………)
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ (%)
ชั้น/ห้อง
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
1
ป.6
-
2
8
5
10
3.92
2

-
3
9
5
8
3.72
3

-
3
9
10
3
3.52
4

2
2
5
12
4
3.56

จากตาราง ผลการจัดกิจกรรม มาตรฐานที่ 9 พบว่าตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ……-………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ8………ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……32………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…29……ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…40……….เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ………5………..
ตัวบ่งชี้ที่ 2 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ……-……..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……12…………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…36………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ……20………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…32…….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ………3…………….
ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ……-……..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……12…………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…36………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ……40………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ12……….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ……4……………….
ตัวบ่งชี้ที่ 4 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…8………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ………8………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…20………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…48…………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…16…….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ………4…………….
สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่ปรากฏต่อนักเรียนตามมาตรฐานที่…9….อยู่ในระดับคุณภาพ………4……………..และประเมินตนเองแล้ว ข้าพเจ้าพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับ ” ดีมาก ” ดี ” ปานกลาง
” น้อย ” ควรปรับปรุง


********************************************************
” มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขภาพนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ปรากฏผลดังนี้ (แหล่งข้อมูลคือ ”รบ. 3 ตป ”สรุปแบบบันทึกพฤติกรรม ”สรุปแบบสอบถาม อื่น……………………)
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ (%)
ชั้น/ห้อง
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
1
ป.6
-
3
8
12
2
3.52
2

-
3
7
6
9
3.84
3

-
3
5
10
7
3.84
4

3
-
5
9
8
3.76
5

2
3
7
8
5
3.44
จากตาราง ผลการจัดกิจกรรม มาตรฐานที่ 10 พบว่าตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…-…………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ…12……ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……32………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ48………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…8……….เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ……4…………..
ตัวบ่งชี้ที่ 2 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…-………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……12…………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……28……ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…24…………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…36…….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ…5………………….
ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…-………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ………12………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…20………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…40…………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…28…….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ………4…………….
ตัวบ่งชี้ที่ 4 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ…12………..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ……-…………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ…20………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…36…………ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ……32….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ…4………………….
ตัวบ่งชี้ที่ 5 นักเรียนมีคุณภาพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ……8……..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ………12………..
ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……28……ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…32… ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…20…….
เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ…………4……
สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่ปรากฏต่อนักเรียนตามมาตรฐานที่…10………..อยู่ในระดับคุณภาพ…4………..และประเมินตนเองแล้ว ข้าพเจ้าพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับ ” ดีมาก ” ดี ” ปานกลาง” น้อย
” ควรปรับปรุง
**********************************************
” มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬาปรากฏผลดังนี้
(แหล่งข้อมูลคือ ”รบ. 3 ตป ”สรุปแบบบันทึกพฤติกรรม ”สรุปแบบสอบถาม อื่นๆ ……………………)
ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ (%)
ชั้น/ห้อง
1
2
3
4
5
เฉลี่ย
1
ป.6
-
5
3
5
12
3.96
จากตาราง ผลการจัดกิจกรรม มาตรฐานที่ 12 พบว่า
ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ………-……..ระดับคุณภาพ 2 คิดเป็นร้อยละ…20………ระดับคุณภาพ 3 คิดเป็นร้อยละ……12………ระดับคุณภาพ 4 คิดเป็นร้อยละ…20……ระดับคุณภาพ 5 คิดเป็นร้อยละ…48……….เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนักเรียนมีระดับคุณภาพ……5…………..
สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่ปรากฏต่อนักเรียนตามมาตรฐานที่12…………..อยู่ในระดับคุณภาพ…5………..และประเมินตนเองแล้ว ข้าพเจ้าพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับ ” ดีมาก ” ดี ” ปานกลาง” น้อย
” ควรปรับปรุง

7. ปัญหา / อุปสรรค
” สิ่งที่ต้องแก้ไข (ปัญหา) คือ…ปัญหาในตัวผู้เรียน
” สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อไป คือ…งานด้านวิชาการ
8. เรื่องที่ควรจะนำไปทำวิจัยในชั้นเรียนต่อไปคือ
1. การศึกษาสภาพนักเรียนที่มีสมาธิในการเรียนสั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
2. การศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) เรื่อง การอ้างเหตุผล วิชาศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2
3. การศึกษาสภาพของนักเรียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาในการส่งงานวิชาศิลปะของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

9. กิจกรรมเด่นที่มีความภาคภูมิใจและประทับใจที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษานี้ แยกเป็นรายภาคเรียน คือ
ภาคเรียนที่ 1
ฝึกซ้อมนักเรียนดุริยางค์ ให้สามารถบรรเลงเพลงโดยใช้เครื่องดนตรีสากล ในโรงเรียนได้ และให้บริการแก่ชุมชนเป็นที่น่าพอใจ

ภาคเรียนที่2
นักเรียนดุริยางค์บรรเลงเพลงและแปรขบวนได้ นักเรียนโรงเรียนบรรพตวิทยาร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี ได้ถูกต้องและพัฒนาจากเดิมร้อยละ 10 เป็น ร้อยละ 65-80


10. ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การเข้าเรียน การมาสาย การหนีเรียน ความสามัคคีของนักเรียน ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ
ควรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับ

11. ความรู้สึกหรือคุณค่าที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูต่อนักเรียน มีดังนี้
ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความภูมิใจ และเห็นคุณค่า ในวิชาที่เรียน นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

12. ในการปฏิบัติการสอนภาคเรียนนี้ได้ค้นคว้าความรู้ใหม่ ดังนี้คือ
12.1 สื่อการสอน
ได้แก่ การใช้สื่อเช่น ภาพและเสียง และให้นักเรียนจินตนาการ โดยใช้ CD VCD และภาษากาย

12.2 วิธีการสอนที่พบว่าประสบผลสำเร็จมากที่สุด
คือ สอนตามความเข้าใจและความสามารถของแต่ละบุคคล สอนให้เกิดการคิดเปรียบเทียบจากสิ่งง่ายไปหายากและสิ่งที่อยู่รอบตัว ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
12.3 ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่
คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือของกลุ่มงาน

ลงชื่อ……………………………………
( นายศิวัช สวัสดี )
ตำแหน่ง ครู คศ. 1

หมายเหตุ
บทบาทของครู มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้
1. พัฒนาตนเองในด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 ตามแนวทางการจัดการศึกษา (มาตรา 22 – 30) โดยการลงมือปฏิบัติจริง คิดค้นคว้าแนวทางการเรียนรู้ ศึกษารูปแบบ วิธีการของผู้อื่นและคิดค้นพัฒนาวิธีการของตนเองอยู่เสมอ
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตนของครู ด้านสวนตัว ครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จรรโลงจารีตประเพณี ศิลป วัฒนธรรมของชาติ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นที่ยอมรับของครู นักเรียนและชุมชนภาคผนวก


คุมนักเรียนดุริยางค์ เตรียมบรรเลงต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ในงานเทศกาลอาหารยูนาน

ถ่ายภาพกับนักเรียน บนเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร

ส่งนักเรียนประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ

ถ่ายรูปกับนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
ในการอบรมเทคนิคการสอนร้องเพลงระดับปฏิบัติการ

1 ความคิดเห็น:

nong may กล่าวว่า...

เด็กๆที่บ้านก็อย่างนี้ละคะ เหนื่อยบ้างกับการดูแลเด็กๆ
และคงท้อกับการหนีเรียนของพวกเค้า สู้ๆนะคะ
อดทนไว้คะ เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร ก้อขอให้ทำให้สำเร็จอย่างที่เราหวังไว้ ขอบคุณคุณครูแต่ละท่านมากเลยนะคะที่ช่วยเป็นพ่อกับแม่คนที่สองให้กับเด็ก ช่วยทั้งการเรียน นิสัย ความรู้ต่างๆ เด็กๆมีเวลาที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้านเค้าเสียอีก เพราะอย่างนี้ ฝากคุณครูแต่ละท่านด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากเลยคะ